โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า” โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกจิตอาสาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่ได้มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading