การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนลุกรังถนนริมชี หมู่ ๖ บ้านท่าพระเนาว์ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.ถนนริมชี หมู่ ๑ บ้านหนองปลาเข็ง งบประมาณ ๑๓๓,๖๐๐ บาท การประชุมในครั้งนี้มีท่านผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำชุมชน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

Loading