ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ

001 (1)

 2,831 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้