(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561

purchase_20180525170955