(นางสาวพจนาถ  คาดีวี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

(นายวรวุฒิ  ลนไพรี)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-9133-5959

(นางพิไล  ทานา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสุวณี  ศรีหงส์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สายด่วน 08-1749-4466

(-ว่าง-)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรชัยธนพงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สายด่วน 09-8712-2355

(นางวัชราพร  ใสกาง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สายด่วน 08-1260-9804

Loading