สารจากนายก

สารจากนายก

              กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลตําบลท่าพระ ที่เคารพรักทุกท่าน นับตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องชาวตําบลท่าพระ ไว้วางให้กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลท่าพร ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลตําบลท่าพระ คณะผู้บริหารได้มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น ของเราให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ตามแนวคิด “ส่งเสริมเติมเต็ม มุ่งเน้น ศักยภาพ” ซึ่งคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เข้าไปสัมผัสชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ได้รับและสัมผัสได้ว่าการสร้าง ความสุขแม้เพียงเล็กน้อยหรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป มันยิ่งใหญ่เพียงใด

             กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ พี่น้องชาวเทศบาลตําบลท่านรที่ให้ความร่วมมือ อยู่เคียงข้าง ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

             ท้ายนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนมีแต่ ความสุข ความเจริญตลอดไป

พิสุทธิ์ อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตําบลท่าพระ

Loading