ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น

1. ทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลท่าพระ www.thapracity.go.th “ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น”
2. ทางเว็ปไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม www.thailocaladmin.go.th “แจ้งข้อร้องเรียน”
3. โทรศัพท์สายตรง กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 08-1174-3768, 0-2243-0843, 0-2241-9000 ต่อ 1206
4. โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (สถ.) 0-2241-9018


Loading