รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    Download

รายงานติดตาม2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔      Download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนครั้งที่1ป

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ
  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ

เอกสาร-246632..
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)     Download

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนฯ

 429 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้