รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click

รายงานการติดตามผลฯ ทต.ท่าพระ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   Click

BRW90324B175743_010983
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

O12เพิ่มเติมปัญหาอุปสรรครายงานติดตาม25642

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    Click

pdf24_merged

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔      Download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนครั้งที่1ป

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ
  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ

เอกสาร-246632..
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)     Download

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนฯ

 1,155 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้