รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลท่าพระ ที่มีการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  Click

รายละเอียดรายงานโครงการที่ดำเนินการแล้วo9-1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  Click

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  Click

BRNB422003FE7EC_002433

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click

รายงานการติดตามผลฯ ทต.ท่าพระ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click

รายงานการติดตามผลฯ ทต.ท่าพระ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   Click

BRW90324B175743_010983

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

O12เพิ่มเติมปัญหาอุปสรรครายงานติดตาม25642

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    Click

pdf24_merged

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔      Download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนครั้งที่1ป

  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ

เอกสาร-246632..
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)     Download

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนฯ

Loading