โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางกิ่งแก้ว   โพธิ์กะต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาถ  แพงถิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน

ครูชำนาญการ

นางสาวเทพศิรินทร์  ผิวเมืองปัก

ครูชำนาญการ

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

นายพีรพงษ์  วังคีรี

ครู

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครูชำนาญการ

นางมาลีรัตน์  สุนทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา  ช่างหล่อ

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาวพิศมัย  อ่างบุญตา

ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  แดงอุบล

ครู

นายภาสกร  แพงถิ่น

ครู

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ช่วยครู

Loading