โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางพรรณี  แพนพา

ครู

นางมาลีรัตน์  สุนทอง

ครู

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครู

นางอนงลักษณ์  แก้วน้ำผุด

ครู

นางวีณา  มะปะเต

ครู

นางสาวรัชฎากรณ์  กัณหาบัว

ผู้ช่วยครู

นางกิ่งแก้ว  โพธิ์กะตัน

ครู

นางสาวพิศมัย  อ่างบุญตา

ครู

นายกัมปนาท  แพงถิ่น

ครู

นางสาวเทพศิรินทร์  ผิวเมืองปัก

ครู

นางสาวสุกัญญา  ช่างหล่อ

ครู

นางสาวอมรพรรณ  พันนาเคน

ครู