โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางกิ่งแก้ว   โพธิ์กะต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาถ  แพงถิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน

ครูชำนาญการ

นางสาวเทพศิรินทร์  ผิวเมืองปัก

ครูชำนาญการ

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

-ว่าง-

ครู

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครูชำนาญการ

นางมาลีรัตน์  สุนทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา  ช่างหล่อ

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาวพิศมัย  อ่างบุญตา

ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  แดงอุบล

ครู

-ว่าง-

ครู

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ช่วยครู

Loading