โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางกิ่งแก้ว   โพธิ์กะต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาถ  แพงถิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครูชำนาญการ

นางพรรณี  แพนพา

ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  แดงอุบล

ครู

นางสาวพิศมัย  อ่างบุญตา

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาวเทพศิรินทร์  ผิวเมืองปัก

ครู

นางสาวสุกัญญา  ช่างหล่อ

ครู

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ช่วยครู

นางมาลีรัตน์  สุนทอง

ครู

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

-ว่าง-

ครู

Loading