ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ว่าง  

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนกานต์  ป้องเรือ

ผู้ดูแลเด็ก

นางดลนภา  ปะจุทะกัง

ผู้ดูแลเด็ก

นางวริศรา  กองเพ็ง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปราณี  ไตรมาลัย

ผู้ดูแลเด็ก

นางธนาภา  แลปูหน้า

ผู้ดูแลเด็ก