ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

 

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

นางวริศรา  กองเพ็ง

ผู้ดูแลเด็ก

นางดลนภา  ปะจุทะกัง

ผู้ดูแลเด็ก

นางธนาภา  แลปูหน้า

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลำพูน    เฮียงสอน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนกานต์  ป้องเรือ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิชาภา  สระทองแซว

ผู้ดูแลเด็ก

Loading