คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

080-0070018

  นายประสิทธิ์     ตาตินิจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ คนที่ ๑

089-7179088

ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ คนที่ ๒

089-8426868

  นายธนวันต์   ช่างทอง   

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่่าพระ

081-6701875

นายวันชัย   บุญเมฆ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

081-5450889

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

นายวรวุฒิ   ลนไพรี

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-9133-5959

ว่าที่พันตรีนพดล  ภูมิเนาว์นิล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สายด่วน 08-6637-7423

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

สายด่วน 08-1749-4466

นายกองเกียรติ ศรีวังสุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน 08-1799-0298

นางวัชราพร  ใสกาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สายด่วน 08-1260-9804

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 09-8712-2355

 2,038 การดูทั้งหมด,  5 การดูวันนี้