คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

084-9949444

  นายประสิทธิ์     ตาตินิจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ คนที่ ๑

089-7179088

ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ คนที่ ๒

089-8426868

  นายธนวันต์   ช่างทอง   

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่่าพระ

081-6701875

นายวันชัย   บุญเมฆ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

081-5450889

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

นางสาวธนพร     ดอกนารี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายวรวุฒิ   ลนไพรี

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-9133-5959

นางพิไล  ทานา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

สายด่วน 08-1749-4466

นายกองเกียรติ ศรีวังสุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน 08-1799-0298

นางวัชราพร  ใสกาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สายด่วน 08-1260-9804

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 09-8712-2355

 3,535 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้