คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรี

นายประสิทธิ์ ตาตินิจ

รองนายกเทศมนตรี

ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรี

จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายรังสรรค์    ตั้งวานิชกพงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี