คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

นายประสิทธิ์     ตาตินิจ

รองนายกเทศมนตรี

ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรี

– ว่าง –

เลขานุการนายกเทศมนตรี

– ว่าง – 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 596 การดูทั้งหมด,  5 การดูวันนี้