กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวัชราพร  ใสกาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางแสงมณี  สอนสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

น.ส.พูนสิน  พงศ์พรหมนาถ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเสกสรร  มุงคุณคำชาว

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ส.อ.สุรชัย  นิตยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ศุภลักษณ์  บรรยง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Loading