กองช่าง

 

(นายสุระศักดิ์  คำอาษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายพชร  พลนิกร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายพงษ์พันธุ์  เรืองพริ้ม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายรัฐชัย  อนุสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางยุพารัตน์  ศรีษะโคตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายการโยธา

(นายยุทธนา  พลเสนา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายอิศรา  พุทธารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุปัญญา  เคยพุดซา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Loading