กองช่าง

นายกองเกียรติ ศรีวังสุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายพชร  พลนิกร

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอาวุธ  ดวงเศษวงษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายรัฐชัย  อนุสี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางยุพารัตน์  ศรีษะโคตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายการโยธา

นายยุทธนา  พลเสนา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอิศรา  พุทธารัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุปัญญา  เคยพุทซา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 693 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้