กองช่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายยุทธนา  พลเสนา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสุปัญญา  เคยพุดซา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางอิศรา  พุทธารัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางยุพารัตน์  ศรีษะโคตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรัฐชัย  อนุสี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพชร  พลนิกร

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอาวุธ  ดวงเศรษฐ์วงศ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ