กองคลัง

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวราภรณ์  วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวบุญชณัฏฐา  หาผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางจุฑารัตน์  ยืนมะเริง 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร  ประเสริฐศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางบุพชาติ  ตะสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางจิราวรรณ  คำอำษา

นักวิชาการพัสดุ

นางอนงลักษ์  อุทธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางชูศิลป์  นามวันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน