กองคลัง

 

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวราภรณ์  วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.จิราพร  ประเสริฐศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชูศิลป์  นามวันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจุฑารัตน์  ยืนมะเริง 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.บุญชณัฏฐา  หาผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้ 

– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางบุพชาติ  ตะสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

– ว่าง –

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 1,467 การดูทั้งหมด,  4 การดูวันนี้