กองคลัง

 

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวราภรณ์  วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.จิราพร  ประเสริฐศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชูศิลป์  นามวันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจุฑารัตน์  ยืนมะเริง 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจิราวรรณ  คำอาษา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.บุญชณัฏฐา  หาผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้ 

นางสาวนงคาร รัตนทิพย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางบุพชาติ  ตะสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวยุพิน  เถาวัลย์ราช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 2,074 การดูทั้งหมด,  5 การดูวันนี้