กองคลัง

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวราภรณ์  วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.จิราพร  ประเสริฐศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชูศิลป์  นามวันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจุฑารัตน์  ยืนมะเริง 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.บุญชณัฏฐา  หาผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้ 

นางอนงลักษ์  อุทธา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางบุพชาติ  ตะสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอังคนา  สีเทา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 497 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้