กองคลัง

 

นางสุวณี  ศรีหงส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวราภรณ์  วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางจิราวรรณ  คำอาษา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.จิราพร  ประเสริฐศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจุฑารัตน์  ยืนมะเริง 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชูศิลป์  นามวันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

– ว่าง –

เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้ 

นางสาวนงคาร รัตนทิพย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางบุพชาติ  ตะสอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวยุพิน  เถาวัลย์ราช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Loading