กองการศึกษา

 

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นางพรพิมล    ชีวาจร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางนฤภร  ภูแสนศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเขมณัฐน์  เขมารชุน

นักสันทนาการชำนาญการ

จ.ส.อ.วินิต  นันตะนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Loading