กองการศึกษา

 

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางนฤภร  ภูแสนศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธนภณ  สงศรี

นักสันทนาการชำนาญการ

จ.ส.อ.วินิต  นันตะนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 1,197 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้