กองการศึกษา

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นางสาวไปรยา  หาญมนตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางนฤภร  ภูแสนศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธนภณ  สงศรี

นักสันทนาการชำนาญการ

จ.ส.อ.วินิต  นันตะนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 669 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้