กองการศึกษา

 

(นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางพรพิมล    ชีวาจร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

(นางนฤภร  ภูแสนศรี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(-ว่าง-)

นักสันทนาการ

(จ.ส.อ.วินิต  นันตะนะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Loading