ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

                ๐ ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าพระ แทนตำแหน่งที่ว่าง  

                                              >>ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าพระ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

                ๐ ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนตำแหน่งที่ว่าง  

                                              >>ผลการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนตำแหน่งที่ว่าง

                ๐ ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน  เทศบาลท่าพระ

                                              >>ผลการสรรหาและเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

Loading