– ๑ –

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
          ตามที่กระผม  นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระในการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๔  แล้วนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าพระ  เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘  แห่งราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
          กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  จึงขอแถลงนโยบายการบริหารงาน  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  ภายใต้คำที่ว่า “สานงานต่อ  ก่องานใหม่” ที่กระผมได้มอบให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าพระ กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่าพระเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart  City
          หลักในการบริหารงาน  จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานอย่างโปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  สร้างเครือข่ายในการทำงาน  และยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก  ภายใต้หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ  นโยบายรัฐบาย  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าครอบคลุมทุกด้าน  จึงขอนำเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของกระผม  ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพ  และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระเป็นหลัก  โดยมีรายละเอียดดังนี้
          ๑. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
               เป้าหมายการพัฒนา  คือ  เปิดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี  สุขภาพจิตดี  จิตใจดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และประสบความสำเร็จ  เป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
                  ๑.๑ บริหารงานจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต  ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ให้ครบทุกช่วงวัย
                  ๑.๒ ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  เหมาะสม  และได้มาตรฐาน
                  ๑.๓ ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัย  ภายใต้กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
       

– ๒ –

                  ๑.๔ ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาในการใช้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ฯลฯ
                  ๑.๕ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับเด็กนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยในเรื่องการใช้เทคโนโลยี  ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
          ๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
               เป้าหมายการพัฒนา  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ส่งเสริมอาชีพของชุมชน  ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  มีการผลิต  การเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลท่าพระให้เพิ่มมากขึ้น
                  ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่างๆ
                  ๒.๒ ส่งเสริบระบบวิสาหกิจชุมชน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  จัดหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ  ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
                  ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักทั่วถึง  เป็นธรรม  ประหยัด  สะดวก  มีความโปร่งใส
          ๓. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
               เป้าหมายการพัฒนา  คือ  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน  ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปลอดปัญหายาเสพติด  และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์   ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  ๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด  ร่วมกำหนดสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนที่ได้มาตรฐาน  และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
                  ๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาของประชาชน  เพื่อสร้างชุมชนจิตอาสา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
                  ๓.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการ  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าพระ  โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Media)  เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและสวัสดิการอื่น และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
                  ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อรองรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส                                                    

                  

– ๓ –

                  ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงความปลอดภัยในชุมชน  โดยบูรณการทุกภาคส่วน  พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS)  ๒๔  ชั่วโมง
                  ๓.๖ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยภายใต้งบประมาณและระเบียบฯกำหนด
                  ๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
                  ๓.๘ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด  เสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด
                  ๓.๙ ส่งเสริมด้านการกีฬา  และนันทนาการ  มีสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชน
                  ๓.๑๐ ส่งเสริมด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าพระให้คงอยู่และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง
          ๔. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               เป้าหมายของการพัฒนาคือ  “น้ำต้องไหล  ไฟต้องสว่าง  ทางต้องสะดวก”  ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพื้นที่  อำนวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชนเป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต
                  ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  เช่น  ถนน  ทางระบายน้ำ  ทั้งถนนหลายหลักและสายรองให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
                  ๔.๒ จัดให้มีป้ายเครื่องหมายจราจรให้ได้มาตรฐาน  ป้ายบอกสถานที่เส้นทางต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งลูกระนาดตามถนนเพื่อลดปัญหาการขับรถเร็วในเขตชุมชน  ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
                  ๔.๓ พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติและการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน  โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น
                  ๔.๔ จัดทำฐานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคของชุมชน  และจัดทำผังเมืองในชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม
          ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               เป้าหมายของการพัฒนา  คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสม  สวยงาม  รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป     

– ๔ –

                  ๕.๒ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด  การบำบัดน้ำเสีย  การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  ควบคุมดูแลการเก็บขยะของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด  ส่งเสริมกิจกรรมลดขยะในชุมชน  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  บุคลากรให้เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานที่รับผิดชอบ
                  ๕.๓ พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล  ให้สวยงาม  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน
                  ๕.๔ ปรับปรุงบำรุงรักษา  บำบัดฟื้นฟูตลอดจนการเฝ้าระวัง  การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๖. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
               เป้าหมายการพัฒนา  คือ  พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าพระให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี  มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ  ปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   
                  ๖.๑ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  ในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าพระ
                  ๖.๒ ส่งเสริมการบริหารองค์กร  พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรแบบมืออาชีพ  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่ปฏิบัติงาน  ให้เพียงพอ  ทันสมัย  เหมาะสม  เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดตามกำลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล
                  ๖.๓ ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ  พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน  เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับกรม  จนถึงระดับประเทศ
                  ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีวิธีการให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนในหลายช่องทาง  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน  สังคม  ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินการของเทศบาลได้ในระดับขั้นตอน
                  ๖.๕ พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน  ความถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นธรรม
                  ๖.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานของเทศบาล  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตำบลท่าพระเป็นองค์กรที่ถูกสร้างโดยประชาชน  เป็นของประชาชน  และองค์กรนี้พร้อมจะรับใช้ประชาชน  ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาและติดตามประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรได้โดยเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้
                  ๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลตำบลท่าพระเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  มีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  และนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต             

– ๕ –

          นโยบายที่กล่าวมาแล้ว  จะเป็นแนวทางดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๔ ปี  ตามความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา  ซึ่งต้องวางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง  รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  และสถานการต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  นโยบายนี้พร้อมที่จะรับการปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวท่าพระ  ซึ่งก็จะพยายามดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน  โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่  ระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับที่ถูกต้อง  และงบประมาณที่มีอยู่  ซึ่งนโยบายดังกล่าวมานี้จะประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  ประชาชน  และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
          กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจ  ที่จะทำหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง  ให้เทศบาลตำบลท่าพระของเรามีความเจริญก้าวหน้า  เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและให้เชื่อมั่นว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  โดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม  และจะดำเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาเเห่งนี้  โดยคำนึงถึงความถูกต้อง  และการบริหารงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
          ขอขอบคุณครับ
 
 
 
 
นายพิสุทธิ์    อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ
               

Loading