ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ