ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ-4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  Click

เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ

 364 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้