กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  Download

2020-08_1c9e74277dd7698

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  Download

feWZfmvThu110503

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   Download

9DY9GsCMon120533

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  Download

พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ-2542

Loading