ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตสงวนป่าแห่งชาติ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตสงวนป่าแห่งชาติ

 

  • ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตสงวนป่าแห่งชาติ  Click

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563  Click

๒.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563   Click

๓.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นภายใขเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563   Click

  • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  Click
  • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   Click
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562    Click
  • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 Click
  • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ Click