สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เขต 1

นายสมบัติ สีดงเค็ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอดูล บุญชม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพิน เสนานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุบล สุปะติ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชาญ สุขสุนทร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เขต 2

นายสังคม เหง้าจำปา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายองอาจ แก้วดวงตา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพรมมา สอนแพง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทวี ราชเพ็ชร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวรรณดี เจริญใจ

สมาชิกสภาเทศบาล

คุณณิชานน  ศรีตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล