สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ 

 

นายทศภณ   วงษาลี

ประธานสภาเทศบาล

นางจงจิต  สระบัวคำ

รองประธานสภาเทศบาล

นางสำรวย  จำพร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายณิชานน    ศรีตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายถนอม   มีป้อง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายสมบัติ   สีดงเค็ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายธนศักดิ์   ผิวเมืองปัก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายพงษ์เทพ    วิเชียร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสุดใจ    ศรวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายทวี    เหมรา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสำราญ   เกื้อกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสังคม    เหง้าจำปา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

Loading