Please or Register to create posts and topics.

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน ประจำปี 2565 ร่วมกับนักศึกษาฝึกงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น

Loading