Please or Register to create posts and topics.

ออกปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตลาดท่าพรเมืองใหม่ ตามมาตราการด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาล / พนักงานจ้างฯ ในสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ออกปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตลาดท่าพรเมืองใหม่ ตามมาตราการด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระ ได้กำหนดแผนงานดำเนินการล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสด และสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนละ ๑ ครั้ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคกลับคืนภาวะปกติ
------------------------------
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 924 การดูทั้งหมด,  4 การดูวันนี้