Please or Register to create posts and topics.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี ๒๕๖๖ ที่ขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลท่าพระ

[pdf-embedder url="https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2023/05/vata.pdf"]

Loading