Please or Register to create posts and topics.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

[pdf-embedder url="https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2023/03/เอกสารที่สแกน1.pdf"]

Loading