Please or Register to create posts and topics.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลท่าพระ มีการบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยดำเนินการ ดังนี้

  • มีฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าพระ ที่บันทึกในระบบสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าพระ แบบ On line ประจำปีงบประมาณ 2565คู่มือสำหรับประชาชน ในการเข้าใช้งานบ้านหมาแมวท่าพระ เพื่อค้นหาประวัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน การทำหมัน
  • มีการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลท่าพระ

¨      มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ -  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในชุมชน ประจำปี 256๕   (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565)

¨ มีการจัดให้มีระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system) สำหรับวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า  ดังนี้

-  จัดทำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน มีการจดบันทึกอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีนในสัตว์ตั้งแต่แรกรับจนถึง สั่งจ่าย และมีการบันทึกอุณหภูมิทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ช่วงเย็นเวลา 16.30 น.

-  มีการจัดเก็บวัคซีนในสัตว์ ในตู้เย็นสำหรับการจัดเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ

-  มีการดูแลอุปกรณ์ตู้เย็น กำหนดผู้รับผิดชอบ

-  มีผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในการดูแลระบบลูกโซ่ความเย็น

นวัตกรรม “ Cold Chain ภาครัฐ ”และมีการต่อยอดนวัตกรรม ในการทำระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้อยู่ระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส และติดจอมอนิเตอร์ไว้ที่หน้าตู้เย็นให้แสดงผลอุณหภูมิภายในตู้ สามารถดูและจดบันทึกอุณหภูมิได้ทุกวันเช้า-เย็น โดยไม่ต้องเปิดตู้เย็นให้เสียอุณหภูมิ เพื่อคงคุณภาพของวัคซีน

 

Loading