ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน (Zero Waste School) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเอภเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางวาริสา แก้วดอนหัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / โรงเรียนชุมชนท่าพระ / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น / วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ Spark U ปีที่ ๓ “แกนนำสื่อสร้างสรรค์สู่วิถีท่าพระสะอาด” ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน (Zero Waste School) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเอภเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น / ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน / คณะครู – วิทยากร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้แก่คณะศึกษาดูงานอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ