ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยประชุม วิสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยประชุม วิสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะผู้บริหาร นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นต้น การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุม มีจำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ