โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม “บริษัทสร้างงานดี” โดยมีนางสำรี หอมชื่นใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารสถานศึกษา / คณะกรรมการสถานศึกษาฯ / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / คณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมโครงการฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ