ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ร้านสีนวล ค่าเฟ่
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีข้าราชการเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น เกษียณอายุราชการ รวม ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง / นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น / นางสุพิพัฒน์ พระยาลอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น และนางสงวนจิตต์ นุตาดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลน้ำพอง มีผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ