ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น (Baannoak Organic Farm) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงนเทศบาล / ครู และนักเรียนเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น (Baannoak Organic Farm) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานวิจัยการพยาบาลทารกและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี , คุณนลินทิพย์ อ่องสมบัติ , คุณวราพร วรจักร์ / กลุ่มงานวิจัยการพยาบาลทารกและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ