โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๘ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน / สมาชิก อสม. เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ