พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่าพระ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่าพระ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีท่าน ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และในฐานะประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับกียรติจากคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการโรงเรียผู้สูงอายุฯ เข้ารวมในพิธีฯ โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ รุ่นที่ ๓ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่าพระ (รุ่นที่ ๓) ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรฯ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ