ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID 19

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID 19 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้  ตาม  ช่องทางที่ ๑  :   ID Line : @THNVR   

                        ช่องทางที่ ๒  :   เว็บไซต์ https://activefam.anamai.moph.go.th/register

                  และ ช่องทางที่ ๓   :    QR Code       

[สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓]

แนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย