ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / นางนิจติยา เหล่าสกุล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าพระ และนายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นำโดยนางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ ประธานคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว พร้อมคณะฯ โดยพร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้ร่วมตอบข้อซักถามในฐานะผ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการให้การสนับสนุนภาระกิจด้านการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ การตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รพ.สต. / คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าพระ / ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ