โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และขอขอบคุณ คณะวิทยากร นำโดย นายอาทิตชย โรมพันธ์ ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ