ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเงินสงเคราะห์ครอบครัว มีจำนวน ๑๕ ราย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ