ประชุมเชิงปฏิบัติกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่าน รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล นายวสันต์ บุญหล้า ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ