เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Leaving No One Behind Pilot Cities Workshop

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Leaving No One Behind Pilot Cities Workshop โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nation Human Settlements Programme : UN-Habitet) และ Urban Studies Lab เพื่อสนับสนุนหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการนำหลักการของ “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ไปประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดนำร่อง ๓ พื้นที่ ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ , เมืองหาดใหญ่ และเมืองขอนแก่น โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ตามแผนแม่บทของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : NUA)
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 19 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้