แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

DOWNLOAD  :    Click 1    Click 2     Click 3

เอกสาร 28863 (1)ใหม่
เอกสาร 28863.2 (1)ใหม่
เอกสาร 28863.3 (1)อันที่ 3

 

รายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

 

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสาร 24663..

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

68198603-6F90-4D72-8F26-9691D3EF9C58...1-แปลง

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

5f48785fdae56

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

08E3A938-91C9-4832-8121-D5940DE322EB..1-แปลง

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

07DC5759-79DE-4F8E-8195-B7F845E8D9DA...1-แปลง

 

 

มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

E3D80F6F-FC0B-400A-8A61-37357BB741C0-แปลง