หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ Download

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562-2564

กิจกรรมภายในหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลา

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     Download

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภ

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๔ การสรรหาบุคคล)      Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒     Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

3
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๑    Download

1

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

2

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าพระ    Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลท่าพระ     Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก2

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   Download

E3D80F6F-FC0B-400A-8A61-37357BB741C0-แปลง

 342 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้