การดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  Click

66

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแระเมินผลการปฏ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าพระ    Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลท่าพระ     Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก2

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๔ การสรรหาบุคคล)      Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒     Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

3

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๑    Download

1

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

2

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อ.บ.ต. เรื่อง มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   Click

O27 (บรรจุและแต่งต้ั้ง) ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. 2544
การพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  Click

O27 (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่องการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแระเมินผลการปฏ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   Download

E3D80F6F-FC0B-400A-8A61-37357BB741C0-แปลง

กิจกรรมในหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภ

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     Download

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภ

Loading