การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

การดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  Click

66

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแระเมินผลการปฏ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าพระ    Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลท่าพระ     Download

ประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการของพนัก2

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๔ การสรรหาบุคคล)      Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒     Download

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

3
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๑    Download

1

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑     Download

2

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อ.บ.ต. เรื่อง มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อ.บ.ต. เรื่อง มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   Click

O27 (บรรจุและแต่งต้ั้ง) ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. 2544
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  Click

O27 (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่องการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแระเมินผลการปฏ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   Download

E3D80F6F-FC0B-400A-8A61-37357BB741C0-แปลง

กิจกรรมในหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Download

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลา

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     Download

รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภ

 1,576 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้