แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click

แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Downlond

plandume

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download

BRNB422003FE7EC_000157

  

  •  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   Download

เอกสาร 29463.1
  • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     Download

                      4.2แผนการดำเนินงานงบประมาณ2561

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  Click

รายงานผลการดำเนินการตามการวิเคราะห์

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลท่าพระรอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.๖๓ – ส.ค.๖๔)  Click

งานวิเคราะห์

Loading