คำแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลท่าพระ ของ นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ วันจันทร์  ที่  9  เดือน เมษายน 2556


 

                   ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

                   ตามที่กระผม นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

                   บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าพระแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล การะทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงขอนำเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของ ประผม ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระเป็นหลักโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา

                             เป้าหมายการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระสู่ความเป็นสังคมแห่งหารเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 2558 ในอีกสองปีข้างหน้า

                                      1.1 พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ

                                      1.2 บริหารการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                                      1.3 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ และนอกระบบ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการด้านการศึกษาเพื่อให้บริการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียน

                                      1.4 ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                                      1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                             เป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า การสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลท่าพระให้เพิ่มมากขึ้น

                                      2.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน

                                      2.2 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการจ้างงานคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่างๆที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และงบประมาณของเทศบาล

                                      2.3 ส่งเสริมระบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม

                                      2.4 พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน พัฒนาการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม ประหยัด สะดวก มีความโปร่งใส และใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  1. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

                             เป้าหมายการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ

                                      3.2 จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง

                                      3.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนด ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

                                      3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝ่ายปกครอง ตำรวจ ชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) 24 ชั่วโมง

                                      3.5 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการนำเทคโนโลยี เช่นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งตามจุดเสี่ยง และสถานที่สำคัญๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

                                      3.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น ติดตั้งลูกระนาดตามถนน เพื่อลดปัญหาการขับรถเร็วในเขตชุมชน

                                      3.7 ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งตำบล สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

                                      3.8 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด

                                      3.9 ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ มีสถานที่อุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งลานกีฬา

                                      3.10 ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเขตวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าพระให้คงอยู่และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง

  1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                             เป้าหมายของการพัฒนา คือ “น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ อำนวยความสะดวก ตามความต้องการของประชาชน เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

                                      4.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน ทางสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง ในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

                                      4.2 พัฒนาปรังปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนจัดให้มีป้ายเครื่องหมาย บอกสถานที่เส้นทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนทั่วไป

                                      4.3 พัฒนาปรับปรุงดำเนินการให้เทศบาลตำบลท่าพระมีถนน และทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานทั้งสายหลักและสายซอยให้ครอบทุกซอยในเขตเทศบาล

                                      4.4 พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติและการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

                                      4.5 จัดทำผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ให้เป็นระเบียบสวยงาม มีสุนทรียภาพ สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด

  1. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                             เป้าหมายของกกการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสม สวยงาม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

                                      5.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึง

                                      5.2 พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะดวก การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยใช้ต้นทุนต่ำเร่งดำเนินการให้เทศบาลตำบลท่าพระสะอาด ควบคุมดูแลการเก็บขยะของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย บุคลากรให้เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานที่รับผิดชอบ

                                      5.3 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให้สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน

                                      5.4 ปรับปรุงบำรุงรักษา บำบัดฟื้นฟูตลอดจนการเฝ้าระวัง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

                             เป้าหมายการพัฒนา คือ พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าพระให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

                                      6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าพระ

                                      6.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยการจัดซื้อจัดหา ก่อสร้างให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดตามกำลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล

                                      6.3 พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์วิธีการ ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินการของเทศบาลได้ในทุกระดับขั้นตอน

                                      6.4 พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

                                      6.5 บริหารงานเทศบาล โดยให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตำบลท่าพระรวมทั้งพนักงานเทศบาลและนักการเมืองเป็นองค์กรที่ถูกสร้างโดยประชาชนเป็นของประชาชนและองค์กรนี้พร้อมจะรับใช้ประชาชน และจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโดยมีการประชาพิจารณ์ และเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้

                             นโยบายที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นแนวทางดำเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปี ตามความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องวางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าพระ นโยบายนี้พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวท่าพระ ซึ่งก็จะพยายามดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยอยู่ภายใต้ อำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ถูกต้อง และนโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จและบรรลุผลได้ ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุน จากประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในการร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ

                             กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจ ที่จะทำหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ให้เทศบาลตำบลท่าพระของเรา มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและขอให้เชื่อมั่นว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และจะดำเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญ จะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

                             ทั้งนี้ นโยบายที่นำเสนอนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และอำนาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณครับ