เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลท่าพระ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เดิมชื่อ “สุขาภิบาลท่าพระ” โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79 ตอนที่ 111 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2505 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 433 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนายทศภณ   วงษาลี เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าพระ

ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตำบลท่าพระ

เทศบาลตำบลท่าพระ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 438 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่นประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มีพื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำฝั่งใต้ ตรงริมถนนซอยลำชีฟากตะวันตกเลียบริมน้ำฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย 150 เมตร

ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอนามัยฟากใต้

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมถนนอนามัยฟากใต้ทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเจนจบทิศฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมถนนเจนจบทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตก ถึงปากถนนซอยแก่งฟ้าฟากใต้แล้วเลียบตามริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากทิศใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมลำน้ำชีฝั่งตะวันออก 100 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ ห่างจากริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากใต้ตามแนวเส้นตั้งฉาก 280 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 7 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 300 เมตร

ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 8 ระยะ 560 เมตร และห่างจากริมลำน้ำชีฝั่งตะวันตก 150 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำชีฝั่งตะวันออก ตรงริมถนนบำรุงวิทยาฟากเหนือ จากหลักเขตที่ 10 เลียบตามลำน้ำชีฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1

Loading