• คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click
  • รายงานผลการดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร                                                                     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   Click
  • มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ     Click