ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click

Loading