รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม – ธันวาคม)   Download

เอกสาร 9763.1

 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)    Download

เอกสาร 9763.

Loading