รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม - ธันวาคม)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม – ธันวาคม)   Download

เอกสาร 9763.1

 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)    Download

เอกสาร 9763.

 1,140 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้