คู่มือการให้บริการประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   Download

คู่มือสำหรับประชาชนo11

กองคลัง

กองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร    Download

คู่มือสำหรับประชาชน

 

 

แบบฟอร์มคำขอ

 

สำนักปลัดเทศบาล

 • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าพระ  Download 
 • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลท่าพระ   Download
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   Download
 • คำร้องทั่วไป      Download
 • แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์    Download
 • หนังสือมอบอำนาจ       Download

 

 

กองคลัง

 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง    Download
 • หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       Download
 • คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒      Download

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • แบบคำขอต่อใบอนุญาต      Download
 • แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต     Download

กองช่าง

 • ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓   Download
 • คำร้องขอใช้พัสดุครุภัณฑ์ของราชการ     Download
 • คำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ      Download
 • คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  Download

Loading