โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางกิ่งแก้ว   โพธิ์กะต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาถ  แพงถิ่น

ครูชำนาญการ

นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน

ครูชำนาญการ

นางพรรณี    แพนพา

ครู

นางมาลีรัตน์   สุนทอง

ครู

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครู

นางอนงลักษณ์   แก้วน้ำผุด

ครู

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ช่วยครู

นางสาวหนึ่งฤทัย  แดงอุบล

ครู

นางสาวพิศมัย   อ่างบุญตา

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาวเทพศิรินทร์   ผิวเมืองปัก

ครู

นางสาวสุกัญญา   ช่างหล่อ

ครู

Loading