โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

นางกิ่งแก้ว   โพธิ์กะต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาถ  แพงถิ่น

ครูชำนาญการ

นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน

ครูชำนาญการ

นางพรรณี    แพนพา

ครู

นางมาลีรัตน์   สุนทอง

ครู

นางทับทิม  วิเศษชาติ

ครู

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา

ครู

นางอนงลักษณ์   แก้วน้ำผุด

ครู

นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล

ผู้ช่วยครู

นางวีณา  มะปะเต

ครู

นางสาวพิศมัย   อ่างบุญตา

ครู

นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา

ผู้ช่วยครู

นางสาวเทพศิรินทร์   ผิวเมืองปัก

ครู

นางสาวสุกัญญา   ช่างหล่อ

ครู

 952 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้