สำนักปลัด

 

นางพิไล  ทานา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤพงศกร   คูนาดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี
นิติกรชำนาญการ
นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุวรรณี  ศรีดาธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกิริญญากรณ์  ไพรพิชญ์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต ผลแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  ฝ่ายปกครอง 

นางจันทนา  ศรีวงษา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางพัฒราภรณ์  อรุโนทัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายศิริพงษ์  มหาจักร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Loading