สำนักปลัด

นางวาริสา   แก้วดอนหัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

ว่าที่พันตรีนพดล  ภูมิเนาว์นิล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุรีชา  นามมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจันทนา  ศรีวงษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี

นิติกรชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุวรรณี  ศรีดาธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกิริญญากรณ์  ไพรพิชญ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการ

งานทะเบียนราษฎร

นางพัฒราภรณ์  อรุโนทัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกฤษณบดินท์   คิดเข่ม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายศิริพงษ์  มหาจักร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย