สำนักปลัด

นางวาริสา   แก้วดอนหัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ 

ว่าที่พันตรีนพดล  ภูมิเนาว์นิล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุรีชา  นามมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี

นิติกรชำนาญการ

นางจันทนา  ศรีวงษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุวรรณี  ศรีดาธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกิริญญากรณ์  ไพรพิชญ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชิต ผลแก้ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  ฝ่ายปกครอง 

– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางพัฒราภรณ์  อรุโนทัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายศิริพงษ์  มหาจักร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 646 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้