สำนักปลัด

 

– ว่าง –

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ 

ว่าที่พันตรีนพดล  ภูมิเนาว์นิล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

– ว่าง –

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี

นิติกรชำนาญการ

– ว่าง –

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุวรรณี  ศรีดาธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกิริญญากรณ์  ไพรพิชญ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชิต ผลแก้ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  ฝ่ายปกครอง 

นางสุรีชา   นามมุงคุณ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางพัฒราภรณ์  อรุโนทัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายศิริพงษ์  มหาจักร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1,512 การดูทั้งหมด,  5 การดูวันนี้