กองสาธารณสุข

นางวัชราพร  ใสกาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางแสงมณี  สอนสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ส.อ.สุรชัย  นิตยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพูนสิน  พงศ์พรหมนาถ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวทิพย์สุดา  อามาตย์

นักวิชาการสุขาภิบาล

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน