กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางวัชราพร  ใสกาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางแสงมณี  สอนสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

น.ส.พูนสิน  พงศ์พรหมนาถ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวทิพย์สุดา  อามาตย์

นักวิชาการสุขาภิบาล

ส.อ.สุรชัย  นิตยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 1,066 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้