• แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ     Click
  • คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลท่าพระ   Click
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     Click
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน   Click
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    Click
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    Click